Slovník

A

ADAR - Agence du développement agricole et rural (Národná agentúra pre poľnohospodárske trhy a regionálny rozvoj)

(ADAR) Názov pre daň z poľnohospodárskeho výnosu vo vzťahu k poľnohospodárskej činnosti nadobudnutej v prospech rovnomennej verejnej inštitúcie.

ADG pozri ODG

Alambik

Jednoduchý destilačný prístroj určený na výrobu eaux-de-vie. Stále ho tvoria tri základné časti:

- tekvica alebo ohrievač

- šapitó a labutí krk

- chladič a špirála

Taktiež môže byť doplnený o kotol na ohrievanie vína.

Charentský alambik, ktorý je tradične medený, sa v závislosti od typu destilácie alebo dvojitého ohrevu používa na výrobu koňaku.

Alkohol

Etylalkohol alebo etanol: bezfarebná tekutina, ktorá dosahuje bod varu pri 78 °C a tuhne pri – 112 °C. Získava sa destiláciou.

Alkoholický nápoj

Nápoj s objemom alkoholu rovným alebo vyšším ako 15 %obj., ktorý nie je výsledkom iba jednej fermentácie.

 

Alkoholizované víno

Produkt

- s objemom alkoholu nad 18 % obj., ale pod 24 % obj.;

- získaný výhradne pridaním pôvodného alkoholu pochádzajúceho z destilácie vína so skutočným obsahom alkoholu max. 86 %obj. do vína bez zvyškového cukru;

- ktorý má obsah prchavých kyselín najviac 1,5 g/l vyjadrený ako kyselina octová.

Uplatnením čl. 67. ods. 6 nariadenia EHS 1493 čl. 68 sa alkoholizované víno môže použiť iba na destiláciu.

Alkoholmeter

Hustomer na meranie obsahu alkoholu (vín, likérov atď.).

Ambasádori koňaku

To sú odborníci v reštauračnej oblasti. Podpísaním charty „ambasádori koňaku“ sa zaväzujú podporiť činnosť BNIC v prospech koňaku a rovnako sa zaväzujú, že ho v reštauráciách budú ponúkať ako aperitív alebo digestívum.

Anjelský podiel

Poetický názov, ktorý symbolizuje odparovanie koňaku v období dozrievania.

AOC = Appellation d'Origine Contrôlée (Chránené označenie pôvodu)

Za označením AOC sa skrýva poľnohospodársky výrobok, ktorý je buď v surovom alebo zmenenom stave a ktorý vďačí za svoju jedinečnosť svojmu geografickému pôvodu. Koňak je AOC.

AQSIQ

General Administration of Quality Supervision,Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (Inšpektorát pre vstupnú a výstupnú kontrolu a Úrad pre karanténu Čínskej ľudovej republiky).

Aróma

Akýkoľvek čuchový vnem, ktorý vnímame nosom alebo nosohltanom: príjemná vôňa šíriaca sa z nápoja.

B

Black-dead-arm

Pozri Esca

 Blanc Ramé (Meslier St Francois)

Jedna z bielych odrôd viniča, z ktorej vzniká koňak. Táto odroda sa v súčasnosti na výrobu koňaku nepoužíva.

BNIC

Bureau National Interprofessionnel du Cognac (Medziprofesijný národný úrad pre koňak).

Bois à terroir alebo Bois ordinaires

Jedna zo šiestich produkčných oblasti v ohraničenom regióne Cognac.

Bonne chauffe

Alebo *Druhá destilácia*. Je destilácia zakaleného vína, z ktorej vzniká koňaková eau-de-vie.

Bons bois

Jedna zo šiestich produkčných oblasti v ohraničenom regióne Cognac.

Borderies

Jedna zo šiestich produkčných oblasti v ohraničenom regióne Cognac.

Botrytída

Nazývaná aj „sivá pleseň“ je huba, ktorá sa rozmnožuje pri jesennom daždi, napáda hrozno a spôsobuje jeho splesnivenie. Z takto napadnutého hrozna vzniká krehké víno a slabé eaux-de-vie, ktoré sa časom zosilňujú. Odroda ugni blanc je, našťastie, menej náchylná na túto pleseň a preto je možné mať pleseň pod kontrolou.

Pozri tiež Ochorenia viniča

Bouilleur de Cru (Destilátor-pestovateľ)

Vinár, ktorý destiluje alebo necháva destilovať vlastnú produkciu. V širšom slova zmysle je to vinohradník s vlastnou zásobou koňakových eaux-de-vie. Táto osoba môže koňak priamo predávať.

Bouilleur de Profession

Profesionálny destilátor, ktorý nakupuje vína určené na destiláciu koňakových eaux-de-vie a predáva eaux-de-vie alebo ich destiluje pre inú osobu.

Brandy

(z holandského brandwijn – spálené víno)

Alkoholický nápoj :

- získava sa z vínových eaux-de-vie, ktoré sa môžu, ale nemusia zmiešavať s destilátom z vína;

- dozrieva v dubových sudoch minimálne rok alebo šesť mesiacov podľa toho, či je objem sudov menší ako 1000 litrov;

- jeho pomer prchavých látok je vyšší alebo rovný 125 gramov na hektoliter alkoholu pri 100 %obj. alk.;

- má maximálny podiel metylalkoholu 200 gramov na hektoliter alkoholu pri 100 %obj. alk.;

- Minimálny obsah alkoholu (OA): 36%obj.

Poznámka: Vo Veľkej Británii sa označenie „brandy“ tradične používa na označenie koňaku.

Brouillis – „nízke víno“

Destilát získaný po prvej destilácii. Jeho obsah alkoholu je 27-30 %obj alk.

Bureau National Interprofessionnel du Cognac

(BNIC). Medziprofesijná inštitúcia (čl. L632 Poľnohospodárskeho zákonníka) privátneho charakteru, ktorú financujú odborníci na koňak (obchodníci a vinohradníci). Zaoberá sa aj verejnými službami.

C

CDVC – Modef

Profesionálne združenie vinohradníkov.

Celkové výstupy

Tvoria ich expedície koňaku + použitie + vyparovanie.

Certifikácia koňaku

Osvedčuje sa ňou, že eaux-de-vie s označením AOC cognac (koňak s chráneným označením pôvodu), ktoré sa exportujú do tretích krajín, sú eaux-de-vie pôvodom z Francúzska. Pochádzajú výhradne z vín vyrobených a destilovaných vo francúzskej ohraničenej oblasti, právne majúcej označenie pôvodu „cognac“ (dekrét z 1. mája 1909) a ktoré dozrievali v dubových sudoch v špeciálnych pivniciach (definovaných v špecifikácii schválenej DGDDI) po minimálnu dobu určenú platnou francúzskou legislatívou.

Osvedčenie o veku má rovnakú platnosť ako označenie pôvodu. Nie je možné ho sfalšovať a v širšom kontexte je nástrojom BNIC proti snahám o falšovanie (Vyhláška u 27. júla 2003).

Cikády

Hmyz z čeľade cvrčkov: saví škodcovia, ktorí sa živia miazgou z listov. Cikády môžu poškodiť listy v lete a v teplom období a spôsobiť tak žltnutie viniča.

COFRAC

Francúzsky akreditačný výbor. Akreditačný orgán (podobný ISO certifikácii) pre normy týkajúce sa laboratórií (okrem iného ISO 17025) a orgány týkajúce sa certifikácie osôb.

COFRAC je uznávaný na európskej úrovni a má uzavreté dohody o vzájomnom uznávaní s mnohými podobnými organizáciami po celom svete. Vinohradnícka stanica BNIC je laboratórium schválené COFRAC-om.

Cognac

Eau-de-vie z vína pochádzajúceho z oblasti Cognac. Vinohradnícke označenie pôvodu vyhradené pre eaux-de-vie získané z vyhradenej produkčnej oblasti destiláciou bielych vín podľa nariadenia, ktoré zároveň stanovuje: územie a odrody, pestovanie viniča, spôsob vinifikácie a destilácie, pravidlá skladovania, dozrievania, obchodu, ako aj spôsoby kontroly.

Colombard

Jedna z odrôd viniča určená na výrobu koňaku. V súčasnosti sa veľmi nepoužíva.

Concerto

Elektronická platforma, ktorú zaviedlo BNIC.

Zabezpečuje ho a osvedčuje DGDDI.

Prevádzkovateľom umožňuje podávať colné formuláre elektronicky.

Concerto je rozhranie s colným úradom.

Coordination Rurale Charente (Vidiecka koordinácia regiónu Charente)

Profesionálna odborová organizácia vinohradníkov zastúpená v rámci BNIC. V súčasnosti unifikovaná v rámci SGV a SGVDC.

Crus – produkčné oblasti

Pojem vo všeobecnosti používaný na označenie geografickej oblasti AOC (chránené označenie pôvodu), vyhradenej produkčnej oblasti Cognacu: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois, Bois ordinaires alebo Bois Communs alebo à Terroirs.

CVO

Dobrovoľné povinné príspevky.

Č

Čistý alkohol

Merná jednotka koňaku a všeobecne akéhokoľvek alkoholu.

Čistý etanol alebo čistý lieh: alkoholový objem: 100 %obj. Objem čistého alkoholu sa meria pri referenčnej teplote 20 °C. Vo všeobecnosti sa v štatistikách udáva v hektolitroch (hl AP).

CH

Champagne

Zo starého francúzskeho slova „champaigne“, pochádzajúceho z latinského výrazu „campania“, t.j. vidiek alebo planina – openfield – (opak lesnatých oblastí). V ohraničenej oblasti Cognac nachádzame okrem iného crus (produkčné oblasti) Grande Champagne a Petite Champagne.

Chladiaca nádoba

Jedna zo súčastí alambiku. Nádoba naplnená vodou so špirálou, v ktorej sa kondenzujú alkoholové výpary.

Chuť

Chuťový vnem, ktorý cítime na jazyku a na podnebí.

Chvost

Produkt vznikajúci na konci destilácie.

D

DAA

Sprievodný správny doklad

Pozri DCA

DCA

Sprievodný obchodný dokument.

Dokument používaný pri prevoze alkoholu alebo iných alkoholických nápojov pri pozastavení spotrebnej dane (v minulosti nazývaný „certifikácia“)

Pozri Prepravný dokument

DDAF

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (Riaditeľstvo departmentov pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo).

Debnárstvo

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou sudov určených na dozrievanie eaux-de-vie alebo vína. Charentské debnárstvo je najpopulárnejšie na svete, veľkú časť svojich sudov vyváža.

Delta

Aplikácia zavedená colným úradom.

DELTA (Automatizované online spracovanie preclenia tovaru) umožňuje bezpapierové colné odbavenie zásielok do tretích krajín (mimo EÚ).

Demižón

Veľká kameninová alebo sklenená nádoba s objemom 20 až 50 litrov. Keď koňakové eaux-de-vie dosiahnu svoj vrchol dozrievania, pivničný majster ukončí ich dozrievanie a presunie ich zo sudov do demižónov, v ktorých môžu odpočívať v „raji“ bez toho, aby sa celé stáročia menili.

Destilačná kampaň

V meste Cognac ide o obdobie medzi fermentáciou a 31. marcom nasledovného roka. Koniec oficiálnej kampane na destiláciu je dátum zmeny výpočtu dozrievania. Vek koňaku sa udáva ako 0 od 1. apríla roku nasledujúceho po jeho destilácii a takýto vek zostáva koňaku po obdobie 1 roka. Dozrievajúce koňaky starnú každým rokom dňom výročia (1. apríla). Akákoľvek eau-de-vie destilovaná po 31. marci nemá nárok mať chránené označenie pôvodu „cognac“ (dekrét zo 14. apríla 1988, doplňujúci dekrét z 15. mája 1936).

DGCCRF

Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (Generálne riaditeľstvo pre záležitosti spotrebiteľov, hospodársku súťaž a boj proti podvodom).

DGDDI

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (Generálne riaditeľstvo pre clá a priame dane).

Destilát

Počas destilácie je to kvapalina, ktorá sa získava kondenzáciou pár v špirále.

Destilácia

Činnosť, pri ktorej sa teplom oddelia prchavé látky produktu a potom sa kondenzujú. Princíp destilácie je založený na rozdieloch v prchavosti týchto rôznych zlúčenín. V eaux-de-vie sa nachádzajú iba prchavé látky, ktoré tvoria základné zložky jej vône. V prípade koňaku sa destilácia vykonáva pomocou tradičnej dvojstupňovej metódy:

- charentský postup použitím brouillis (nízkeho vína) a opätovnej destilácie

- použitím tradičného charentského alambiku s objemom maximálne 30 hl, z čoho 25 hl sa použije na „Bonne Chauffe“ (druhú destiláciu).

- maximálny alkoholový obsah destilácie: 72,4 %obj. pri 20 °C v nádobe, ktorá vínny destilát zbiera každý deň

- destilácia najneskôr 31. marca v roku nasledujúcom po vinobraní.

Destilácia konzumného alkoholu

Dobrovoľná destilácia stanovená v nariadení o spoločnej organizácii trhov (článok 29). Jej cieľom je podporiť vinohradnícky trh tak, že v odvetví konzumného alkoholu uprednostní kontinuitu dodávok vín na destiláciu.

Dobrovoľná destilácia

Francúzska výroba vína z alkoholu, je s výnimkou koňaku, Armagnacu a AOC výrobkov nad rámec klasifikácie, zakotvená priamo v opatrení Spoločenstva a ustanovená nariadením (ES) č. 1493/1999, v znení neskorších predpisov.

Právne predpisy Spoločenstva stanovujú dva druhy destilácie:

* Povinnú destiláciu,

* Dobrovoľnú destiláciu:

    - Destilácia nazývaná „konzumná“, kedy alkoholy môžu byť voľne predávané na trhu s konzumným alkoholom (pivo, víno, obilné destiláty, liehoviny a iné nápoje s obsahom alkoholu).

    - Krízová destilácia, kedy sa alkoholy systematicky privážajú a zodpovedá za nich FEOGA (Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond).

Dobrovoľné povinné príspevky

Dobrovoľné povinné príspevky (CVO), ktorých sadzby sa vypočítavajú v závislosti od objemu transakcií vykonaných jednotlivými pestovateľmi alebo predajcami. Základ výpočtu príspevkov stanovuje každoročne Plenárne zasadnutie. Plenárne zasadnutie zároveň stanovuje sumy určené na činnosti, ktoré sa hodlá vykonávať.

Domáci trh

Distribúcia tovaru v rámci krajiny, o ktorej hovoríme (francúzsky domáci trh, americký domáci trh), okrem trhu bez DPH.

Doska

Každý kus pozdĺžneho dreva, ktoré sa spolu spájajú a vytvárajú základ sudu.

Dosládzanie

Zvyšovanie podielu alkoholu vína pridaním cukru do muštu. Pri výrobe koňaku je dosládzanie zakázané.

Pozri Obohatenie

Dozrievanie

Štádium vývoja hrozna, kedy jeho bobule dosahujú sfarbenie a dozrievajú.

Dozrievanie koňaku

Koňak sa rokmi rozvíja. Počas svojho uloženia v dubových sudoch v presne vymedzených pivniciach sa vďaka nepretržitému kontaktu s okolitým vzduchom postupne ustaľuje a drevo mu prepúšťa svoju farbu a konečný buket. Koňak dozrieva výhradne v dubových sudoch, ktoré sú následne uložené v špeciálnych pivniciach, kde sa uskladňuje výhradne koňak. Po prevoze do akejkoľvek inej pivnice vo Francúzsku alebo do cudziny si zachováva vek, ktorý dosiahol počas svojho prevozu. Koňak nie je možné predávať priamo na konzumáciu predtým ako dosiahne vek 2 rokov.

Dozrievacia pivnica

Miesto, kde sa eaux-de-vie uskladňujú v dubových sudoch, vďaka čomu môžu dozrievať.

DRAF

Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (Regionálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo).

DSAC (alebo DSA)

Zjednodušený sprievodný obchodný doklad.

Prepravný list využívaný pri preprave akéhokoľvek výrobku obsahujúceho alkohol, na ktorý sa vzťahuje clo. (Predtým známy ako „odosielací list“).

Pozri Prepravný list

DTI

Direct Trader Interface. Spôsob zadávania údajov prostredníctvom formulára (napr. Concerto). Je možné ho použiť na akomkoľvek počítači, ktorý je pripojený k internetu. Je opakom režimu EDI.

Dvojité ohrievanie

Ohrievanie

Dvojúčelový

V ohraničenej oblasti Cognac sa v súčasnosti nachádzajú odrody viniča, ktoré sa nazývajú aj dvojúčelové. Ide o odrody klasifikované súčasne ako vínna odroda hrozna a odroda pre výrobu vínnych alkoholov s registrovaným označením pôvodu.

V prípade vína, ktoré bolo vyrobené z odrody hrozna uvedenej v klasifikácii ako vínna odroda hrozna, takéto víno musí byť primárne určené na tradičné použitie v odvetví destilátov a do iným tradičným miest odbytu.

Plánuje sa upustenie od dvojúčelového hrozna a jeho nahradenie oddelenou výrobou.

Dúha

Doska získaná rozrezaním bloku dreva v smere stržňových lúčov, ktorá sa používa na výrobu dosák na sudy.

Pozri Debnárstvo

E

EARL

Poľnohospodárska spoločnosť s ručením obmedzeným

Právny typ poľnohospodárskeho podniku:

- Spoločníci vlastnia väčšinu aktív spoločnosti (50 % svojho času musia venovať farmárčeniu a 50 % zisku musí z pochádzať z tejto činnosti);

- Jeden poľnohospodár môže sám založiť EARL;

- Prahová hodnota reálneho zisku: 76 225 €;

- Možnosť spojiť sa s inými  členmi, ktorí nie sú súčasťou podniku;

- Zodpovednosť spoločníkov je obmedzená na „hodnotu“ ich vkladu.

Eau-de-vie

Alkoholický nápoj získaný destiláciou (napr. wineeau-de-vie, fruit eau-de-vie atď.).

V regióne Cognac sa pojem „eau-de-vie“ bežne používa na označenie koňakov počas dozrievania pred samotným nafľaškovaním.

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie de vin

Nová Eau-de-vie

Stará Eau-de-vie

ECS

- môže byť označenie cukru alebo ekonomické a hospodárske štúdiá

- elektronický prenos finančných prostriedkov

EDI

Electronic Data Interchange je štandardizovaná priama výmena informácií medzi počítačmi v rámci obchodných dokumentov (objednávky, nákupy, platby, analýza skladu atď.) medzi výrobcom, dodávateľom a zákazníkom.

EMCS

- Kontrolný systém pohybu tovaru (KSPT) -  Excise Movement Control System(EMCS)

Pridanie ( obohatenie) / Enrichment / Enrichissement

Pridanie cukru, muštu, koncentrovaného muštu alebo rektifikovaného koncentrovaného hroznového muštu na zvýšenie alkoholu.

Pozri „Dosládzanie“.

Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu

V zmysle čl. 302 G Všeobecného dňového zákonníka (VDZ) môže byť oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu ktokoľvek, kto:

- vyrába alebo transformuje alkohol, medziprodukty, sekty, vína alebo iné fermentované alkoholy či pivá;

- má v držbe alkoholy, medziprodukty, sekty, vína alebo iné fermentované alkoholy či pivá, ktoré získala alebo nakúpila a ktoré sú určené na vývoz alebo opätovný predaj a ktorých objem je vyšší ako predpisuje dekrét (v prípade tvrdého alkoholu je to 10 litrov).

Esca

Ochorenie dreva pri ktorom sa symptómy objavujú v letných mesiacoch: listy zhnednú a zožltnú, hrozno vyschne. Celá vinia môže byť v dôsledku tepla vysušená za jediný deň. Postreky arzénovými zlúčeninami sú od roku 2001 zakázané, pretože pri ich použití môže dôjsť k smrti.

Pozri tiež „Ochorenia viniča“.

Esprit de Cognac

Eutypióza

Ochorenie charentskej vinice. Pleseň sa vytvára v kmeni stromu. Do dreva preniká  v zimných mesiacoch a spôsobuje, že listy zakrpatejú, hrozno ubúda a za pár rokov ker vyhynie. Región Cognac je týmto ochorením najviac postihnutý spomedzi iných francúzskych vinohradov.

Pozri tiež „Ochorenia viniča“.

Odparovanie

Prirodzená strata obsahu a objemu alkoholu, ku ktorým dochádza v procese dozrievania koňaku. Táto „strata“ predstavuje čosi nad 2 % skladových zásob ročne, čo činí 20 miliónov fliaš. V regióne Cognac sa odparovanie poeticky nazýva „Anjelský podiel“.

Ex3

- podľa mňa EXTRA

- z právneho hľadiska: : zákon č. 2005-881 z 2. augusta 2005 o finančných zákonoch sociálneho zabezpečenia

- informatika: systém súborov používaný v GNU/Linuxe

Exkorióza

Pleseň, ktorá vzniká v konároch a napáda púčiky. V regióne Charente vypukla v minulosti epidémia tejto choroby.

Pozri tiež „Ochorenia viniča“.

Export

Export v rámci Spoločenstva

Vývozy

Predstavujú ich vývozy koňaku + pitie.

Vyvážať

Európska únia.

Extra

Pozri Vyššia kvalita

Pri názve koňaku je to termín označujúci, že najmladšia eau-de-vie zmesi dozrievala minimálne šesť rokov (stupeň 4)

 

F

Faibles (eaux-de-vie so zníženým alkoholovým objemom)

Eaux-de-vie ku ktorým sa pridala destilovaná alebo nemineralizovaná voda za účelom zníženia alkoholového objemu. Taktiež nazývané aj „slabé eaux-de-vie“

 

Falšovanie

Podvodná reprodukcia (literárneho diela, umeleckého predmetu, ručne vyrobeného predmetu, mince atď.). Boj proti falšovateľom koňaku je základnou úlohou odborníkov v regióne a je najdôležitejším poslaním BNIC.

 

Fermentácia

Premena niektorých organických látok pomocou enzýmov vylučovaných mikroorganizmami. Fermentáciou cukrov pomocou kvásku vzniká alkohol.

 

Fine

Pochádza z názvu „eau-de-vie fine“.

Podľa francúzskej legislatívy tento názov označuje kvalitu a môžu ho používať iba eaux-de-vie, ktoré majú nárok na chránené označenie vinárskeho pôvodu (napr. koňak) alebo pôvodu z jablkového muštu (napr. kalvados). Generické liehoviny (napr. brandy) sa takto nemôžu označovať.

 

Fine Champagne

AOC zložená zo zmesi eaux-de-vie z Petite Champagne a Grande Champagne, pričom Grande Champagne musí mať zastúpenie aspoň 50 %.

 

Fins Bois

Jedna zo šiestich crus (produkčných oblastí) ohraničeného územia Cognac.

Označenie „Fins Bois“ alebo „Fine Fins bois“ na koňakovej etikete znamená, že 100 % eaux-de-vie použitých pri výrobe pochádza výhradne z tejto produkčnej oblasti.

 

Flegmy

Výsledok destilácie nepožívateľnej alkoholickej tekutiny.

V ohraničenej oblasti Cognac vznikajú z „nedokonalých“ produktov, t.j. zvyčajne zmiešaním hlavy a chvosta.

 

Folle blanche

Odroda bieleho hrozna, z ktorej sa vyrába koňak. Bola veľmi používaná pred krízou fyloxéry, nahradila ju však ugni blanc, ktorá je odolnejšia voči sivej plesni.

 

Folignan

Odroda hrozna, ktorá vznikla skrížením ugni blanc s folle blanche. Vďaka týmto odrodám sa môže nazývať aj odrodou na výrobu koňaku.

 

FranceAgriMer

Od 1. apríla 2009 FranceAgriMer nahrádza päť poľnohospodárskych úradov – Úrad pre chov, Ofimer, ONICG, Onippam a Viniflhor – v prospech služieb pre nové trhy. Toto nové verejno-administratívne zariadenie zodpovedá za riadenie pobočiek poľných plodín, chovu, rybolovu, akvakultúry, vína, ovocia a zeleniny, okrasného záhradníctva, rastlín, ktorých výťažok sa používa na výrobu parfumov, aromatických rastlín a liečivých rastlín.

 

Francúzsky trh

Výstupy alebo distribúcia vo Francúzsku, vrátane trhu bez DPH.

 

Francúzsky vnútorný trh

alebo MIF. Výstupy alebo distribúcia v rámci francúzskeho trhu okrem trhu bez DPH.

 

FSVC

Federácia odborových zväzov vinohradníkov v produkčnej oblasti Cognac zastúpená v rámci BNIC. V súčasnosti unifikovaná v rámci SGV a SGVDC.

 

FVC

Federácia charentských vinohradníkov zastúpená v rámci BNIC. V súčasnosti unifikovaná v rámci SGV a SGVDC.

 

FVPC

Odborový zväz medzi 2 reprezentatívnymi vinohradníckymi združeniami SGV alebo SGVDC a SVBC.

 

Fyloxéra

Typ hemiptérového hmyzu, z ktorého jeden druh, Phylloxera vastatrix, napáda vinič. Táto voška sa do Francúzska dostala náhodne na konci 19. storočia a zničila takmer 80 % všetkých viníc. Jej radikálnym riešením je vrúbľovanie na odolné podpníky.

Pozri Ochorenia viniča

 

G

 

GAEC

Zoskupenie spoločných poľnohospodárskych podnikov:

Právna forma Zoskupenia spoločných poľnohospodárskych podnikov:

- tvoria ju dve plnoleté fyzické osoby;

- podobá sa rodinným podnikom;

- má minimálne 2 a maximálne 10 spoločníkov (pár nemôže tvoriť GAEC), všetci z nich sú podnikateľské subjekty;

- podlieha schváleniu Departmentálnej komisie zameranej na poľnohospodárstvo (CDOA);

- spoločník zodpovedá do výšky svojho vkladu.

 

GAMMA

Aplikácia, ktorú zaviedol colný úrad.

Zatiaľ čo EMCS, administratívny postup na diaľku, bol vytvorený v európskom rozsahu, GAMMA (Správa sprievodných listov tovaru podliehajúcemu spotrebnej dani) je národný administratívny program. Spočíva v digitalizácii prepravných listov tovarov podliehajúcich spotrebnej dani, ktoré vrežime pozastavenia dane cirkulujú po francúzskom území. Zbiera a prenáša všetky informácie medzi prevádzkovateľmi a EMCS.

 

GFA

Skupina Foncier Agricole (poľnohospodárska pôda).

Právna forma skupiny poľnohospodárskych podnikov:

- si kladie za cieľ pôdu vlastniť a prenajímať jednotlivcovi alebo prevádzkovej spoločnosti;

- sa vzťahuje len na poľnohospodárske výrobky;

- udržuje jednotku dedičstva.

 

Grand Cru

Označenie používané na predstavenie eaux-de-vie z Cognacu, ktoré sa riadi pravidlami stanovenými v inštrukciách vytvorenými na tento účel.

 

Grande Champagne

alebo Grande Fine Champagne.

Jedna zo šiestich crus (produkčných oblastí) na území vyhradenom na výrobu koňaku. Označenie „Grande Champagne“ alebo „Grande Fine Champagne“ na koňakovej etikete znamená, že 100 % eaux-de-vie používaných na jeho výrobu pochádza výhradne z tejto oblasti.

Pozri tiež Champagne.

 

 

 

H

HACCP

Hazard Analysis of Critical Control Point.

Metóda analýzy rizík a kritických bodov určená na ich kontrolu. Odborníci zaviedli túto metódu na zabezpečenie kvality a potravinovej bezpečnosti koňaku.

Pozri ISO certifikáciu

 

Hlava

Prvá časť destilátu, ktorá počas destilácie vychádza z alkoholmetra. Je silne alkoholizovaný a odstraňuje sa.

 

I

INAO

Institut National de l'Origine et de la Qualité (Národný inštitút pre označenia pôvodu a kvalitu).

Zákonom z 30. júla 1935 bolo označenie AOC (označenie chráneného pôvodu) a jeho smernice zverené verejnej inštitúcii INAO, ktorej poradný orgán, Národný výbor, má právomoc ministerstvám predkladať návrhy.

 

Informovanie sa

Presný čas v priebehu destilácie, kedy dochádza k liatiu prvej destilačnej frakcie do liehomerov.

 

Interprofession - medziodvetvie

Skupina profesií v ekonomickom odbore. Interprofession du Cognac (BNIC) sa skladá z vinohradníkov a obchodníkov.

 

ISO

International Standard Organisation (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu).

Z gréckeho slova „isos“. Sieť národných inštitúcií pre štandardizáciu zahŕňa 146 krajín a jej hlavnou činnosťou je vytváranie známych technických noriem na medzinárodnej úrovni. BNIC je certifikované AFAQ ISO 9001 vo verzii 2008 pre všetky svoje činnosti.

 

J

Jurançon

Jedna z odrôd bieleho viniča, ktorá je označovaná ako odroda na výrobu koňaku. Táto odroda sa v súčasnosti pri výrobe koňaku nepoužíva.

 

K

Kooperativa

Zoskupenie vinohradníkov alebo destilátorov, ktorých cieľom je spoločná výroba.

 

Krízová destilácia

Dobrovoľná destilácia stanovená v nariadení o spoločnej organizácii trhov (článok 30). Toto opatrenie môže byť prijaté v prípade výnimočného narušenia trhu výraznými prebytkami vína. Jej cieľom je znížiť a zabezpečiť kontinuitu dodávok vína medzi jednotlivými vinobraniami.

 

Kvitnutie

Štádium vývoja viniča, kedy začínajú kvitnúť kvety.

 

L

Labutí krk

Časť alambiku.

 

Lahodný

Príjemný na pitie.

 

Liehovarský odpad

Zvyšky destilácie. Všetko to, čo v kotli ostane po odstránení hlavy, srdca a chvosta destilácie.

 

Lignín

Organická látka, ktorá impregnuje bunky, vlákna a cievy dreva a vďaka nej drevo neprepúšťa tekutiny, nerozpína sa a je pevné. Lignín je základným prvkom dreva.

Počas dozrievania dodáva koňakovým eaux-de-vie de organoleptické vlastnosti.

 

Limousin

Jeden z dvoj najzákladnejších regiónov, z ktorých pochádza dubové drevo používané na výrobu koňakových sudov.

 

Lis

Nástroj slúžiaci na lisovanie hrozna za účelom získania hroznovej šťavy. Používanie kontinuálneho lisu (Archimedov lis) je v regióne Cognac zakázané (dekrét z 15. mája 1936).

 

Lisovanie

Činnosť spočívajúca zo stláčania hrozna za účelom získania hroznovej šťavy.

 

M

Maklér

Sprostredkovateľ pri obchodných a iných činnostiach týkajúcich sa koňakových eaux-de-vie.

 

Maison de Cognac

V regióne často používaný výraz, ktorý sa používa na označenie spoločnosti, ktorá predáva koňak.

Pozri Obchodník

 

MCR

Miestny colný režim.

 

Miestny colný režim

Miestny colný režim (MCR) umožňuje svojim používateľom vybavovať colné formality z miesta pôsobenia. Po splnení daných podmienok ho môžu používať obchodníci na pravidelný export a import.

 

Miestny trh

Obchodné transakcie vykonávané na ohraničenom území.

 

MIF

Francúzsky vnútorný trh.

 

Millésime – ročníkový koňak

V prípade koňaku ide o rok označujúci rok úrody, z ktorej bol koňak vyrobený. V ohraničenom regióne sa ročníkové koňaky sledujú a eaux-de-vie dozrievajú buď v pivniciach s ročníkovými koňakmi alebo v zapečatených sudoch.

 

Montils

Jedna z odrôd bieleho vína používaná na výrobu koňaku. Táto odroda je v súčasnosti pri výrobe koňaku používaná iba zriedka. Používa sa predovšetkým do Pineau des Charentes.

 

Mušt

Tekutý produkt získaný z čerstvého hrozna prirodzenou cestou alebo fyzikálnymi procesmi.

 

Mutácie

Pozri Použitia

 

N

Nádoba na ohrievanie vína

Alebo zohrievač vína.

Jedna zo súčastí alambiku. Aj keď nie je povinná v rámci charentskej destilácie, tradične sa používa na predhrievanie vína pred destiláciou, vďaka čomu je možné ušetriť čas a energie.

 

Napoléon

Označenie veku koňaku, pri ktorom má najmladšia eau-de-vie, ktorá je súčasťou zmesi, najmenej šesť rokov (stupeň 6).

 

Nasadzovanie plodu

Štádium rastu viniča, ktorého prejavom je po odkvitnutí kvetu objavenie sa ovocia.

 

Nedokonalý destilát

Produkt vznikajúci počas destilácie, nevhodný na konzumáciu.

Pozri Flegmy.

 

O

OA

Objem alkoholu.

 

Obchodník

Predáva koňak po jeho prípadnom dozretí, zmiešaní a uskladnení. Dnes sa nazýva aj „oprávnený prevádzkovateľ, ktorý nie je pestovateľom“.

 

Obchodný názov

Na koňakovej etikete: Cognac, Eau-de-vie de Cognac, Eau-de-vie des Charentes.

 

Obsah alkoholu

Pomer medzi objemom alkoholu v čistom stave (meraný pri referenčnej teplote 20 °C) obsiahnutý v hydro-alkoholickej zmesi a objemom takejto zmesi pri rovnakej teplote.  
Jeho symbolom je %obj.

 

OC

Kontrolný orgán.

 

OCM

Komunitná trhová organizácia.

 

Oddeľovanie

1 – dôležitá fáza destilácie, ktorá spočíva v oddelení „hlavy“ a „chvostu“ eaux-de-vie.

2 – V regióne Cognac je to synonymum pre výrobu zmesi

 

ODG

Organizácia obrany a správy (ODG) chráneného označenia pôvodu „cognac“ bola uznaná Národným inštitútom pre označenia pôvodu a kvalitu (INAO) v rámci reformy znakov kvality na základe zákona pre poľnohospodárske smerovanie v januári 2006.

Medzi jej úlohy patrí vytvorenie špecifikácií chráneného označenia pôvodu „cognac“ (podmienky výroby a pod.), výber nezávislého kontrolného orgánu, ktorý by zodpovedal za zostavenie kontrolného plánu, vyjadrenie sa k tomuto plánu kontrol a podieľanie sa na jeho realizácii.

Ústava ODG pre koňak je paritná pre oba druhy podnikania: obchod aj vinohradníctvo. Najskôr bola na základe zákona z roku 1901 (ADG) zriadená ako združenie, ale úlohy ODG pre koňak zabezpečuje od roku 2010 BNIC.

 

Odroda

Rastlina alebo druh pestovaného viniča. Iba niektoré odrody sú schválené na pestovanie koňaku (dekrét z 15. mája 1936). Najrozšírenejšou odrodou je ugni blanc.

 

Ochorenia viniča

Hlavné ochorenia charentských viníc.

Choroby vyskytujúce sa na listoch a viniči: peronospóra , oidium , botrytída , čierna hniloba, čierna škvrnitosť.

Chradnutie viniča: eutypióza, esca a black-dead-arm, bakteriálna pleseň alebo ochorenie Oléron, žltnutie viniča, roncet.

Škodcovia: fyloxéra, vošky alebo viničové červy, roztoče, cikády.

 

Ohraničená oblasť

Pozri Produkčná oblasť v Cognacu

 

Oidium

Menej dramatické plesňové ochorenie, ale takmer rovnako zničujúce ako pleseň. Ak sa už prejaví ako plsnenie, je príliš neskoro na akýkoľvek zásah. Je charakteristická svojim plesňovým zápachom.

Pozri tiež Ochorenia viniča

 

Okrúhly pohár

Pohár tradične používaný na celom svete na degustáciu koňaku.

 

ONIVINS

Pozri VINIFLHOR

 

Opätovná destilácia

Alebo dvojitá destilácia. Charentským alambikom sa destiluje dvakrát.

 

Odborový zväz

Odborový zväz obchodníkov s koňakom a eaux-de-vie.

Obchodný odborový zväz zastúpený v rámci BNIC.

 

Osoba v BNIC

Všetci obchodníci a vinohradníci z ohraničenej oblasti.

 

Osvedčenie o veku

Osvedčenie o koňaku.

 

OVCR

Organizácia združených charentských vinohradníkov zastúpená v rámci BNIC. V súčasnosti unifikovaná v rámci SGV a SGVDC.

 

Označená pivnica

Koňakové eaux-de-vie dozrievajú v dubových sudoch, ktoré sú uložené v špeciálne označených pivniciach. Po nafľaškovaní a prenose do inej pivnice vo Francúzsku alebo v cudzine si koňak zachováva vek, aký mal v čase prenosu.

 

Označenie dozrievania

Označenie, ktoré sa spomína na koňakovej etikete a poskytuje informácie o veku najmladšej eau-de-vie použitej do zmesi (napr. VS, VSOP, Napoléon, XO) alebo na škále výpočtu veku (čísla 2, 4, 6, 8, 10).

 

 

P

„Paradis“ - Raj

Tmavá pivnica, v ktorej sú uskladnené koňakové eaux-de-vie.

Pozri Demižón

 

Parný kotol

- medená časť alambiku, v ktorej sa nachádza víno alebo brouillis (nízke víno), nazývaná aj tekvica.

 - v širšom zmysle: výraz používaný na označenie alambiku.

 

Pestovateľ v lesnej škôlke.

Osoba, ktorá pestuje podpníkový vinič a z neho vytvára mladé rastliny, ktoré sa majú nasadiť.

Pozri Fyloxéra

 

Petite Champagne

Alebo Petite Fine Champagne.

Jedna zo šiestich produkčných oblastí vyhradeného územia na pestovanie viniča na koňak. Označenie „Petite Champagne“ alebo „Petite Fine Champagne“ na koňakovej etikete znamená, že všetky eaux-de-vie použité na jeho výrobu pochádzajú výhradne z tejto oblasti.

Pozri Champagne

 

Pineau des Charentes

Likér z vína AOC vyrobený na ohraničenom území, ktorý sa získava z hroznového muštu pridaním koňaku.

 

Pivničný majster

Výroba koňaku spočíva na pleciach pivničného majstra. Ten na základe svojich skúseností a intuície vytvára jemné zmesi starých eaux-de-vie z rozličných oblastí, ktoré neskôr umožnia výslednému koňaku aby si v priebehu rokov zachoval nielen svoju osobnosť, ale aj vernosť milovníkov danej značky.

 

Plenárna schôdza

Plenárnu schôdzu BNIC tvoria v rámci paritného zastúpenia odborníkov zástupcovia členov rodín vinohradníkov a obchodníkov. Rovnako sú tu zastúpení (z dôvodu konzultácií) úradníci ministerstva poľnohospodárstva a financií. Okrem iného sledujú profesie súvisiace s koňakom (pestovatelia lesných škôlok, debnári a pod.). Plenárna schôdza je rozhodujúcim orgánom BNIC.

 

Pleseň

Najrozšírenejšie ochorenie viniča v oblasti Charente, ktoré spôsobuje atlantická klíma a časté dažde v kombinácii s využívaním veľmi citlivej odrody ugni blanc. Táto huba môže zničiť úrodu a spôsobiť opadávanie listov v priebehu iba niekoľkých dní vtedy, ak vinič nie je chránený. V prípade, že epidémia nastane, je ťažké ju zastaviť počas daždivého a teplého počasia, preto je dôležitá preventívna ochrana. Olejové škvrny na jar na listoch a v lete mozaika z plesní (nazýva sa tak pretože žily listu blokujú progresiu huby v miestach s rovnými bokmi) – to sú príznaky tohto ochorenia. Poškodenia listov sa nazývajú „šedá pleseň“ alebo „hnedá hniloba“.

Pozri tiež Ochorenia viniča

 

Plť alebo plťka

Veľký čln s plochý dnom používaný na prepravu tovaru po riekach a ústiach riek. V minulosti sa koňak prepravoval plavbou pltiek po rieke Charente až po pobrežie Atlantiku.

 

Poľnohospodársky výnos

Celkový ročný výnos na hektár v pomere ku celkovej produkcii hospodárstva a jeho rozlohe. V ohraničenej oblasti sa tento výnos vypočíta v závislosti od rôznych faktorov: biele koňakové vína, iné biele vína, červené vína.

 

Podnož

Koreňová časť štepeného viniča (odrody), ktorá tvorí viničový ker.

 

Použitie

Použitie koňaku na výrobu iných výrobkov ako je koňak samotný, najmä: Pineau des Charentes, likéry a iné nápoje, výrobky z alkoholizovaného vína a pod. Ak k vývozu prirátame použitie, dostaneme výstupy. Použitia boli predtým nazývané „mutácie“.

 

Povinná destilácia

Destilácia z dvojúčelového hrozna stanovená v nariadení o spoločnej organizácii trhov (článok 28). Toto opatrenie je záväzné a trvalé a týka takmer výhradne vína z oblasti Cognac, produktov nad rámec bežne vyrábaného množstva (QNV), ktoré zodpovedajú tradičnému použitiu: koňak - Pineau - konzumné víno.

Alkohol získaný destiláciou vhodného vína na výrobu eau-de-vie AOC sa titruje aspoň na 92 % objemu alkoholu, aby sa zakázala dotovaná produkcia eau-de-vie v tomto regióne. Destilátor môže mať buď voľnú ruku s nakladaním svojho alkoholu alebo ho môže doručiť na intervenciu a v tomto prípade je na priemyselné použitie. Objemy pre túto destiláciu sa líšia v závislosti od objemu úrody, vývozu vína do tretích krajín a objemu hroznovej šťavy trhu.

 

Povinná destilácia

Povinnosť destilácie stanovila Komunitárna trhová organizácia (článok 27 nariadenia (ES) 1493/99). Povinná destilácia má kvalitatívny cieľ a týka sa všetkých druhov vín. Aby sa predišlo nadmernému lisovaniu výliskov a prílišnej filtrácii kalu, výrobcovia sú povinní dodávať všetky vedľajšie produkty vinifikácie (výlisky aj kal).

 

POZ

Prchavá organická zlúčenina.

Pozri Odparovanie, Anjelský podiel, Dozrievanie

 

Pôda

1- Charakteristická zem vnímaná v rámci produkcie alebo poľnohospodárskej produkcie.

2- V regióne Cognac ide o produkčnú oblasť (dekrét z 1. mája 1909).

Pozri Chránené označenie pôvodu – Ohraničená oblasť – Produkčné oblasti

 

 

Predajný názov

Iniciály alebo označenie vyskytujúce sa na koňakovej etikete, ktorá informuje o veku najmladšej eau-de-vie, ktorá je súčasťou zmesi (napr. VS, VSOP, Napoléon, XO atď.).

Pozri Označenie starnutia

 

Prerušenie kvasenia

Činnosť spočívajúca v pridaní alkoholu do muštu, aby sa zabránila fermentácia („utíšenie muštu“).

Pozri Pineau des Charentes

 

Prevádzkovateľ

Osoba spadajúca do jednej z rôznych kategórií koňakového reťazca.

 

Priamy predajca

Osoba, ktorá samostatne predáva svoje vlastné výrobky. V regióne sa hovorí o vinohradníkoch – Priamych predajcoch.

 

 

Príchuť

Súbor vnemov vnímaných pri degustácii potraviny (vôňa + chuť).

 

 

Produkčná oblasť

Označuje sa ňou geografické územie stanovené dekrétom z 1. mája 1909, na ktorom dochádza ku všetkým krokom smerujúcim k výrobe koňaku s AOC, ako je definované a doplnené dekrétom z 15. mája 1936. Dekrétom z 13. januára 1938 bol stanovený zoznam obcí, ktoré môžu používať regionálne označenie pôvodu.

 

Profesijný zväz vinohradníkov

BNIC je zastúpené najreprezentatívnejšími členmi profesijných zväzov odborníkov pre obchod, vinohradníctvo a pripojené odvetvia.

 

Obchodné zväzy zastúpené v rámci BNIC:

- Zväz exportérov koňaku

- Zväz napredovania a tradícií koňaku

- Odborová jednota obchodníkov s koňakom a eaux-de-vie

- Zväz obchodníkov exportujúcich alkoholizované charentské vína

- Zväz obchodníkov exportujúcich víno z ohraničenej oblasti Charente na bežnú konzumáciu

- Zväz veľkoobchodníkov s koňakom v ohraničenej oblasti

- Zväz liehovarníkov a destilátorov za ochranu chráneného označenia pôvodu Cognac.

 

 

Zväzy vinohradníkov zastúpené v rámci BNIC:

- SGV alebo SGVDC, Zväz všeobecných vinohradníkov za ochranu chráneného označenia pôvodu Cognac. Zoskupuje FVC, FSVC, Konfederáciu roľníkov, OVCR;

- FSVC, Federácia odborových zväzov vinohradníkov v produkčnej oblasti Cognac (zoskupených v rámci SGV);

- FVC, Federácia odborových zväzov charentských vinohradníkov (zoskupených v rámci SGV);

- Vinohradnícky zväz konfederácie roľníkov ohraničenej pestovateľskej oblasti Cognac (zoskupených v rámci SGV);

- OVCR , Organizácia spojených charentských vinohradníkov (zoskupených v rámci SGV) .

 

Ostatné zväzy zastúpené v rámci BNIC:

- Zväz obchodníkov s Pineau des Charentes;

- Zväz výrobcov a propagátorov Pineau des Charentes;

- SCVS, profesijný zväz maklérov s vínom a alkoholickými nápojmi v ohraničenej pestovateľskej oblasti Cognac;

- Profesijná komora maklérov;

- Zväz charentských majstrov debnárov;

- Zväz vinohradníkov v lesných škôlkach v regióne Cognac;

- Zväz výrobcov charentských vín;

- Združenie nezávislých charentských vinohradníkov;

- Federácie vinárskych, destilačných a skladových družstiev v oblasti Cognac;

- Združenie družstiev a Sica skladovania v oblasti Cognac.

 

 

Q

 

QNV = BVO

Bežne vinifikovaný objem.

Až do roku 2007 bol stavebným kameňom odrody s dvojakým účelom. Označuje objem určený na tradičné miesta odbytu v ohraničenom regióne, najmä v Cognacu. Každý rok sa tento objem stanovuje v medziprofesijnej vyhláške na návrh BNIC. V roku 2008 bol nahradený produkčným grafom pre každý výrobok (koňak, Pineau atď.).

Pozri tiež Produktivita koňaku

 

 

R

Rancio

Charentský výraz, ktorým sa stanovujú komplexné a špecifické arómy vznikajúce po dlhom uložení v dubových sudoch, ktorých intenzita rokmi narastá.

 

Rašenie

Štádium vývoja viniča kedy viničovému kru kvitnú puky.

 

Ročníková pivnica

Pivnica, v ktorej sa skladujú ročníkové eaux-de-vie. Táto pivnica je zatvorená dvoma kľúčmi, z ktorých jeden je v držbe BNIC.

Pozri Označená pivnica

 

Redukcia

Metóda, ktorá spočíva v redukcii objemu alkoholu eaux-de-vie na zvyčajný objem alkoholu 40 % tak, že sa do neho progresívne pridáva čistá, destilovaná alebo nemineralizovaná voda.

 

Réserve - Rezerva

V názve koňaku sa týmto pojmom označuje najmladšia eau-de-vie, ktorá je súčasťou zmesi a má najmenej 6 rokov (stupeň 6).

 

Roncet

Ochorenie charentského viniča.. Ide o najčastejšiu virózu, ktorá sa šíri v zemi prostredníctvom nematód (zelený hmyz) alebo rastlín. Odborníci v oblasti pestovania škôlok zabezpečujú zdravé rastliny. Ich uloženie do pôdy zabraňuje chemickej dezinfekcii. Takto postihnutý vinič sa prejavuje abnormálnym sfarbením lístia a vetvičiek a opadávaním hrozna.

Pozri tiež Ochorenia viniča

 

Roztoče     

Ochorenie charentského viniča. Na listoch sa začínajú objavovať malé chrobáky, ktoré sú nesprávne nazývané žlté alebo červené „pavúky“ a môžu spôsobiť veľké škody. Častokrát sa nám darí ich zastaviť zavedením alebo zachovaním iného typu dravých roztočov, ktoré sa samy živia podobnými dravými roztočmi. Niektoré roztoče spôsobujú zakrpatenie vegetácie a zhnednutie listov na konci sezóny (akarióza), pri výskyte iných sa na listoch na jar začínajú tvoriť pľuzgiere, ktoré však nie sú škodlivé.

Pozri tiež Ochorenia viniča

 

S

 

SCEA

Občianska spoločnosť poľnohospodárskych podnikov:

- musí mať minimálne 2 spoločníkov, ich maximálny počet nie je stanovený;

- združuje poľnohospodárov aj nepoľnohospodárov;

- konateľ nesmie byť držiteľom akcií;

- spoločníkom môže byť právnická osoba;

- má neobmedzenú zodpovednosť spoločníkov (majetok spoločnosti + pôda ako záruka).

 

SCVS

Profesionálny zväz odborníkov na víno a liehoviny v ohraničenej oblasti Cognac

Pozri Obchodné združenie vinárov

 

SGV alebo SGVDC

Všeobecný zväz vinárov na ochranu AOC koňaku. Profesionálne združenie vinárov zoskupujúce FVC, FSVC, Konfederáciu roľníkov a vidiecku koordináciu.

Pozri Profesionálne združenie vinárov

 

Sélect

Jedna z doplnkových odrôd bieleho viniča (10 % výsadby) používaných na výrobu koňaku. V súčasnosti sa však už nepoužíva.

 

Sémillon

Jedna z odrôd bieleho viniča používaných na výrobu koňaku. V súčasnosti sa však už nepoužíva.

 

Sivá pleseň

Ochorenie viniča nazývané aj Botrytída.

 

SK

Pozri Staršia kvalita

 

Sklad

V ohraničenej oblasti sa skladom rozumie celkové množstvo eaux-de-vie, ktoré v koňakových pivniciach dozrievajú.

 

Slabé eaux-de-vie

Pozri Faibles (eaux-de-vie so zníženým alkoholovým objemom)

 

SMC

Jednotka zastupujúca obchodníkov s koňakom, ku ktorej sa pripojili členovia Zväzu exportérov, Zväzu napredovania a tradícií a Odborovej jednoty obchodníkov.

 

Spoločná pivnica

Miesto, kde sú uskladnené koňakové eaux-de-vie viacerých vinohradníkov alebo obchodníkov.

 

Spôsob (ako)

Technický úkon vykonávaný v prospech iného (napr. destilácia na zmluvnom základe).

 

Sprievodný list

Sprievodný dokument akéhokoľvek tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani.

Pozri DCA, DSAC

 

Sprostredkujúci predajca

V ohraničenej oblasti Cognac je to osoba, ktorá uskutočňuje svoje aktivity „na mieste“. Rovnako sa nazýva „oprávnený prevádzkovateľ, ktorý nie je miestnym pestovateľom“ (napr. veľkoobchodník).

 

Srdce (destilátu)

Ide o srdce alebo jadro Bonne chauffe (druhej destilácie). Po odstránení hlavy a chvosta je to časť destilátu, z ktorého sa stane koňak. Alkoholový objem srdca je maximálne 72 %obj.

 

Stály výbor

Výkonný orgán BNIC, ktorý sa paritne skladá z vinohradníkov a obchodníkov predsedajúcich Plenárnemu zasadnutiu.

 

Staršia kvalita

Na základe tabuliek ide o kvalitu koňaku, ktorá slúži na klasifikáciu koňakov od 6 rokov vyššie.

Pozri XO

 

Strapec hrozna (bez bobúľ)

Stopka zo strapca hrozna.

 

Stroj na zber hrozna

Toto zariadenie na zber hrozna sa v ohraničenom regióne (Région Délimitée) objavilo po prvýkrát v 70-tych rokoch. Je vyrobené tak, aby dokonale spĺňalo požiadavky regionálnych vinohradníkov. Viac ako 90 % úrody sa zbiera modernými zariadeniami na zber hrozna.

 

Sud

V regióne bežne používaný termín na označenie dubového suda.

 

Sud (Veľký sud)

Drevená nádoba vytvorená z dosák, ktoré spolu drží obruč a ktorá má dve plochá dná. V súlade s „miestnymi, lojálnymi a tradičnými postupmi“ dozrieva koňak v dubových sudoch (typu „zimný“ alebo „letný“). Priemerný objem koňakového suda je približne 35 litrov.

 

SVBC

Zväz vinárov a liehovarníkov produkčnej oblasti za ochranu chráneného označenia pôvodu Cognac.

 

SVC

Zväz charentských vinárov.

 

Š

Šapitó

Časť alambiku v tvare maurskej hlavy, olivy alebo cibule.

 

Špirála

Jedna zo súčastí alambiku. Je pokračovaním labutieho krku a nachádza sa v chladiacej nádobe.

Pozri Chladiaca nádoba

 

Štep

Pozri Štepovanie

 

Štepovanie

Činnosť umožňujúca vegetatívne rozmnožovanie ovocných a kvetnatých krov tak, že sa do časti rastliny (predmetu) vštiepi časť inej rastliny (štep), ktorej vlastnosti si želáme zachovať.

Od počiatku minulého storočia majú vinice v ohraničenej oblasti v Cognacu svoju podnož, vďaka čomu sú odolnejšie voči napadnutiu fyloxérou.

Pozri tiež Pestovateľské škôlky

 

 

T

Tanín

1- Tanín prítomný v strapci hrozna a jeho jadierkach je pre víno nevyhnutný. Zaručuje jeho konzerváciu a odkaľovanie. Vo fľašiach s červeným vínom je to kal.

2- Dubové drevo taktiež obsahuje taníny, ktoré postupne uvoľňuje do koňakovej eaux-de-vie v priebehu dozrievania a dodáva jej charakteristickú farbu.

 

Tekvica

Parný kotol.

 

Torula compniacensis

Malá huba, ktorá sa živý alkoholovými výparmi.

Torula compniacensis pokrýva steny a strechy domov v regióne.

 

Tretie krajiny

Všetky krajiny mimo Európskej únie.

 

Tri hviezdičky

Pozri VS

 

Tronçais

Jeden z dvoch hlavných regiónov, odkiaľ tradične pochádzajú duby používané na výrobu dubových sudov.

 

Tulipánový pohár

Pohár dôsledne navrhnutého tvaru, ktorý väčšinou používajú odborníci. Jeho výhodou je, že udržiava arómy a uvoľňuje ich počas degustácie oveľa pomalšie. Má tendenciu nahradiť okrúhly pohár.

 

U

Ugni blanc

V súčasnosti najpoužívanejšia odroda na výrobu bielych vín, z ktorých sa následne vyrába koňak.

 

V

VBC

Koňakové biele vína

Biele vína vhodné na výrobu koňaku.

 

Veľkoobchodník

Výraz znamená nepriamy prínos určený na odbornú prípravu profesie obchodníka, v súčasnosti ho nahrádza termín „oprávnený prevádzkovateľ, ktorý nie je pestovateľom“. Na ohraničenom území, v Cognacu, je to prevádzkovateľ uskutočňujúci svoje činnosti „na mieste“. Rovnako sa nazýva aj „sprostredkujúci obchodník“.

 

Veľký sud

Sud s veľkým objemom (od 50 do 300 hl).

 

Vínne červy

Alebo drevotoče

Malé motýle, ktoré na hrozno kladú svoje vajíčka. Z nich vyliahnutá prvá generácia húseníc ničí niektoré púčiky (glomeruly), čo je často škodlivé, ale každá ďalšia generácia sa usídli v jadierku hrozna a spôsobuje pleseň (pozri Botrytída).

Pozri tiež Ochorenia viniča

 

Vinifikácia

Premena hrozna alebo hroznového muštu na víno.

 

VINIFLHOR

Výsledok spojenia ONIVINS a ONIFLHOR. Viniflhor je verejná inštitúcia zodpovedná za vinársky priemysel, ovocie, zeleninu a záhradníctvo podieľajúce sa na vytváraní predpisov, analýze trendov na trhu a zavádzania národných a komunitných podporných prostriedkov, za ktoré zodpovedá.

Od 1. apríla 2009 sa Viniflhor premenoval na FranceAgriMer.

 

Víno

Produkt pochádzajúci výhradne z celkovej alebo čiastočnej alkoholovej fermentácie hroznovej šťavy alebo čerstvého hrozna bez ohľadu na to či hrozno je alebo nie je lisované.

 

Víno z kotla

Destilované biele víno.

 

Víno z regiónu Charente

Víno, ktoré spĺňa podmienky výroby stanovené dekrétom z 5. marca 1981 v znení platných predpisov (degustácia schválených vín, analyzačná brožúra a vhodné odrody...). Vyrába sa výhradne v departmentoch Charente a Charente-Maritime.

 

 

Vinobranie

Zber hrozna určeného na výrobu vína. Vinobranie začína vtedy, keď hrozno dozrie, vo všeobecnosti je to v regióne Cognac začiatkom októbra a končí sa na konci rovnakého mesiaca.

 

Vinohradník

Osoba, ktorá hrozno pestuje. V ohraničenej oblasti je viac ako 5500 vinohradníkov, ktorí sa venujú výrobe koňaku. Vinohradníkov môžeme odlíšiť od dodávateľov vína, vinohradníkov-destilátorov a vinohradníkov- destilátorov-priamych predajcov.

 

 

Vinohradnícka kampaň

Obdobie medzi 1. augustom a 31. júlom roka nasledujúceho po zbere (nariadenie ES 1493/99 čl. 1, ods. 4).

 

Vinohradnícka stanica

Jedno z 5 oddelení BNIC. Vinohradnícka stanica bola vytvorená v roku 1892 po kríze fyloxéry a súčasťou BNIC sa stala v roku 1947. Okrem iného zodpovedá za vinárske a enologické výskumné misie, poskytovanie služieb a šírenie vedeckých a technických informácií. Vinohradnícka stanica BNIC je laboratórium schválené COFRAC-om.

 

VK

Pozri Vyššia kvalita

 

Vnútorný trh

Výstupy alebo distribúcia v rámci trhu vo vnútri spoločenstva. Nepomýľte si ho s Francúzskym vnútorným trhom (MIF).

 

Voľný predaj vo veľkom

Týmto pojmom sa vo všeobecnosti označuje každé množstvo výrobku, ktorý sa neexpeduje v stave, ktorý by bol určený priamo spotrebiteľovi.

 

Vôňa

Súbor čuchových vnemov (vôňa + aróma).

 

VS

Very Special alebo *** (3 hviezdičky). Označenie veku koňaku, na základe ktorého je zrejmé, že najmladšia eau-de-vie obsiahnutá v zmesi má minimálne 2 roky (stupeň 2).

 

VSOP

Very Superior Old Pale.

Označenie veku koňaku, na základe ktorého je zrejmé, že najmladšia eau-de-vie obsiahnutá v zmesi má minimálne 4 roky (stupeň 4).

 

VV

Výpočet veku.

 

Výnos koňaku

Označuje množstvo koňaku. Každý rok ho stanovuje medziprofesijná vyhláška na návrh ADG. Výnos koňaku sa udáva v hl AP/ha . Zaviedol sa v roku 2008 a nahradil QNV.

 

Výpočet veku

BNIC počas dozrievania kontroluje koňakové eaux-de-vie a ich „výpočet veku“. Nové eaux-de-vie sú 1. apríla nasledujúcom po vinobraní označené číslom 0; nasledujúci rok sú po roku dozrievania označené číslom 1 a takto sa pokračuje až do čísla 10*. Všetky eaux-de-vie nad desať rokov* majú spoločné označenie 10*.

Číslo „00“ je „číslom destilácie“. Je určené pre obdobie od výroby eau-de-vie do 31. marca nasledujúceho roku.

V prípade zmesi sa výpočet veku vykoná u najmladšej eau-de-vie, ktorá je jej súčasťou.

 

Výrazná vôňa

Najprchavejšia vôňa. Prvá vôňa, ktorá sa šíri z koňaku.

 

Výroba

1 – Výrobná aktivita. Synonymum vytvárania výrobku.

2 – V regióne Cognac môže takisto označovať objem bieleho vína určeného na destiláciu, ako aj objem eaux-de-vie pochádzajúci z destilácie.

 

Výstupy

Tvoria ich expedície koňaku + použitie.

 

Vyššia kvalita

Na základe tabuliek ide o kvalitu koňaku, ktorá slúži na klasifikáciu koňakov od 4 rokov vyššie.

Pozri VSOP

 

 

X

XO

Extra Old.

Označenie veku koňaku, na základe ktorého je zrejmé, že najmladšia eau-de-vie obsiahnutá v zmesi má minimálne 6 rokov (stupeň 6).

 

Z

Zahraničný trh

Distribúcia tovaru mimo Francúzska.

 

Zahrievanie

Alebo destilácia. Charentskú destiláciu tvoria dve po sebe idúce zahrievania: prvé zahrievanie (destilácia vína) a bonne chauffe (druhé zahrievanie, destilácia brouillis – nízkeho vína).

 

Zlatožltá pivnica

Dávne označenie pivnice, v ktorej dozrievali iba koňakové eaux-de-vie a „žltli“ (nadobúdali žltú farbu). Tento termín sa od decembra 1999 nepoužíva.

Pozri Označená pivnica

 

 

Zmes

Tradičný technologický postup výroby komerčných koňakov. Zloženie, ktoré v sebe spája znamenité kvality rozličných ročníkov koňakových eaux-de-vie z rôznych produkčných oblastí, vďaka ktorému vznikajú homogénne a konštantné koňaky charakteristické pre jednotlivé koňakové domy, ktoré si získali obľubu zákazníkov v celosvetovom meradle.

 

Zväz exportérov koňaku

Profesijný odborový zväz so zastúpením v rámci BNIC.

 

Zväz napredovania a tradícií koňaku

Profesijný odborový zväz so zastúpením v rámci BNIC.

 

Zväz poľnohospodárov

Vinohradnícka odborová organizácia zväzu poľnohospodárov ohraničenej pestovateľskej oblasti Cognac.

Profesionálna vinohradnícka odborová organizácia zastúpená v rámci BNIC. V súčasnosti unifikovaná v rámci SGV a SGVDC.

 

Ž

Žltnutie viniča

Ochorenie viniča.

Fytoplazma (podobná vírusu) spôsobuje žltnutie podobné sfarbeniu na konci sezóny, odumieranie viniča, ako aj celého kmeňa v priebehu nasledujúcich rokoch. Cikády sa zo zažltnutých listov živia miazgou a svoje parazity prenášajú z jedného koreňa viniča na druhý. Pre vinohrad to predstavuje obrovskú pohromu, preto je potrebné zasiahnuť. Táto pomoc spočíva v identifikácii postihnutých kmeňov, ich vyoraniu a použitiu insekticídov proti cikáde.

Pozri tiež Ochorenia viniča